Przejdź do treści

Marcin Stępień, Radca Prawny, Kancelaria Gdynia

Aktualności

09 lutego 2023 r.
Odbiór nie musi być bezusterkowy, aby od niego liczyć okres rękojmi i gwarancji. "Zapominają" o tym często zamawiający, co nierzadko kończy się dla nich przegraną w KIO. Po raz kolejny Krajowa Izba Odwoławcza przypomniała, że odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane, jest nieważne w rozumieniu art. 647 KC. Jeżeli wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru. Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek. Nie można uznać, że zamawiający może odmówić przyjęcia robót w przypadku dotknięcia tych robót jakimikolwiek wadami, skoro z chwilą odbioru zamawiający nabywa wobec wykonawcy - wobec ich stwierdzenia - roszczenia z tytułu rękojmi i ewentualnie gwarancji jakości, o ile taka była przewidziana w umowie. Niedopuszczalne jest uzależnianie rozpoczęcia biegu okresu rękojmi i gwarancji jakości od daty bezusterkowego odbioru robót budowlanych, co oznaczałoby, że okresy te nie rozpoczynałyby swojego biegu z uwagi na wadę bądź usterkę nieistotną niepowodującą problemów w użytkowaniu przedmiotu umowy (KIO 1564/22).
25 stycznia 2023 r.
Ostrożnie z miarkowaniem kary umownej. Kara umowna ma stymulować do należytego i terminowego wykonania prac. W niedawno zakończonym sporze, w którym mój Klient - pozwany - podnosił, że wierzytelność powodów o zapłatę wygasła wskutek potrącenia z wierzytelnością o zapłatę kar umownych za zwłokę, Sąd Apelacyjny w Gdańsku podzielił podniesione przeze mnie w apelacji stanowisko o braku podstaw do zmiarkowania kary umownej i zmienił w tym zakresie wyrok na korzyść mojego Mocodawcy. W uzasadnieniu Sąd podniósł m.in., że instrument miarkowania musi być stosowany ostrożnie, przy możliwie szerokim poszanowaniu woli stron, zwłaszcza w obrocie profesjonalnym, gdzie można oczekiwać większej staranności i umiejętności oceny ryzyka związanego z zaakceptowaniem postanowień kontraktowych odnoszących się do kary umownej. Powściągliwe stosowanie prawa redukcji dyktuje również wykładnia funkcjonalna, skoro miarkowanie osłabia zarówno stymulacyjno – represyjny, jak i kompensacyjny skutek kary umownej. Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzonym do umowy w ramach swobody kontraktowania, mającym na celu wzmocnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w wyniku zawartej przez nie umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Skłania ona tym samym stronę zobowiązaną, może nawet silniej niż jakiekolwiek inne środki, do ścisłego wypełnienia zobowiązania. Dłużnik godząc się na karę umowną, bierze na siebie tym samym gwarancję wykonania zobowiązania (V AGa 68/22).
12 stycznia 2023 r.
Przystępując do przetargu wykonawca nie musi skrupulatnie badać projektu czy wynajdywać w nim wady lub braki. Potwierdziła to Krajowa Izba Odwoławcza: Przepis art. 651 KC nie może być odczytywany w sposób nakładający na wykonawcę obowiązek dokonywania w momencie przystąpienia do przetargu, czy podpisywania umowy, szczegółowego merytorycznego sprawdzenia przedstawionego mu projektu, wymagającego specjalistycznych obliczeń, wiedzy z zakresu projektowania, w celu wykrycia ewentualnych wad. Do obowiązków wykonawcy nie należy bowiem specjalistyczne badanie projektu, a jedynie musi on umieć odczytać projekt i realizować inwestycje zgodnie z jego założeniami oraz zasadami sztuki budowlanej (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 maja 2022 r., KIO 1041/22).
04 stycznia 2023 r.
Tylko 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu przez inwestora na podwykonawcę. Potem uprawnienie to wygasa. Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Szczecinie: Sprzeciw inwestora wobec wykonywania przez podwykonawcę robót budowlanych powinien być złożony w terminie 30 dni od dnia, w którym zostało dokonane zgłoszenie. Termin 30 dni jest terminem zawitym, po którego upływie wygasa możliwość złożenia skutecznego sprzeciwu wobec wykonywania robót budowlanych przez oznaczonego podwykonawcę (I AGa 171/21).
22 kwietnia 2014 r.
Z norweskim fiskusem można wygrać. Olbrzymi sukces mecenasa Stępnia - po ponad trzyletniej batalii udało się przekonać norweskie władze podatkowe do odstąpienia od opodatkowania polskiego Klienta w Norwegii. Konsekwentnie podnoszono argumentację odnoszącą się do porównania brzmień poprzednio i obecnie obowiązującej Konwencji o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania a także do Komentarza do tzw. Konwencji Modelowej OECD. Przegrana oznaczałaby naliczenie podatku korporacyjnego w Norwegii za lata 2006-2008, mimo że stosowne należności Klient uiścił polskiemu fiskusowi. Warto odnotować, iż cała korespondencja procesowa odbywała się w języku angielskim.
20 stycznia 2014 r.
Nabór na stanowisko praktykanta. Poszukujemy do współpracy studenta/studentki IV roku prawa studiów stacjonarnych. Interesuje nas długotrwała i stała współpraca, z późniejszą możliwością objęcia patronatem w trakcie aplikacji. Link do ogłoszenia na portalu Trójmiasto: http://ogloszenia.trojmiasto.pl/praca-zatrudnie/kancelaria-radcowska-z-gdyni-poszukuje-praktykantapraktykantki-ogl7799440.html
28 grudnia 2013 r.
Witamy na pokładzie!!! Do Zespołu Kancelarii dołączyła Jolanta Siemiątkowska, która w styczniu 2014 roku złoży ślubowanie aplikanckie. Z dumą odnotowujemy, iż w tegorocznym naborze na aplikację radcowską przy OIRP Gdańsk Jolanta uzyskała drugi najlepszy wynik. W Kancelarii zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, handlowego, nieruchomości oraz o zapłatę odszkodowań i zadośćuczynień. Odpowiada za koordynację i prowadzenie spraw windykacyjnych oraz uczestniczy w procesie przeprowadzania audytów prawnych. Więcej na temat Jolanty tutaj.
04 października 2013 r.
Mec. Stępień ekspertem w Pomorskiej Fabryce Designu. Na zlecenie GFP mec. Marcin Stępień pełnił funkcję eksperta zewnętrznego, świadcząc doradztwo prawne w zakresie tworzenia innowacyjnej platformy sprzedażowej artystycznych produktów rękodzielniczych i jej funkcjonowania na rynku w Polsce i za granicą. Efektem jego pracy są m.in. regulamin sklepu internetowego i regulamin platformy sprzedażowej, a także polityka prywatności oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników. Sama Platforma rusza już niebawem - zachęcamy do odwiedzenia strony: www.100palcow.com. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
06 września 2013 r.
W miesięczniku Nieruchomości Pomorze ukazał się artykuł mec. Stępnia o możliwości zaskarżania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zachęcamy do lektury tego i innych artykułów w tym periodyku - podajemy link: http://www.nieruchomoscipomorze.com.pl/Prawnik_radzi-_miejscowy_plan_mozna_zaskar,pid,29,newsid,220.html
21 sierpnia 2013 r.
Nowa publikacja mec. Marcina Stępnia. Po wakacyjnej przerwie wracamy do przekazywania Państwu aktualności zarówno prawnych, jak i z życia Kancelarii. I od razu znakomita nowina - pod redakcją naukową prof. Elżbiety Karskiej ukazała się publikacja pokonferencyjna "Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na systemy ochrony praw człowieka" a niej - artykuł autorstwa mec. Stępnia: "Postępowanie dowodowe w polskiej procedurze karnej i cywilnej a EKPCz. Wybrane zagadnienia praktyczne." Publikacja wydana została staraniem Katedry Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
22 czerwca 2013 r.
Mec. Marcin Stępień wykładowcą w Akademii Gdańskiego Przedsiębiorcy. W ramach współpracy z Gdańską Fundacją Przedsiębiorczości mec. Stępień prowadzi wykłady z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego, z uwzględnieniem zagadnień prawa podatkowego. „Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy” jest projektem szkoleniowym STARTERA realizowanym ze środków Miasta Gdańska. Głównym celem projektu jest wsparcie merytoryczne studentów gdańskich uczelni wyższych oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie Miasta Gdańska, poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach.

 starsze → 

KarieraKooperacjaPolecane stronyPolityka prywatności - Google+ - Facebook

^ na górę © 2009-2024 Marcin Stępień, Radca Prawny, Kancelaria Gdynia made by bakulik